Privacy (AVG – GDPR)

Privacyverklaring – Privacy Statement – Declaración de Privacidad

Currently only available in Dutch – Actualmente solo disponible en Holandés

 

Onderneming

Covision Management Consulting BV

 

Contactpersoon

F. Lambi

 

Doel van gegevensverzameling

het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, het verrichten van marktonderzoek, het kunnen aanbieden van diensten, het kunnen verwerven van diensten en producten, het kunnen afsluiten van overeenkomsten, het kunnen factureren, het kunnen betalen en kunnen ontvangen van betalingen, het voeren van een boekhouding, het kunnen opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk, het leveren van diensten, het kunnen voeren van personeelsbeheer alsmede het kunnen informeren van al onze belanghebbenden over onze dienstverlening en activiteiten.

 

Te verzamelen persoonsgegevens

naam, titel, functie, bedrijfsnaam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, zakelijke vestigings-/woonplaats, zakelijk emailadres en aanvullende gegevens voor het onderhouden van de relatie. Deze gegevens kunnen worden uitgebreid met andere persoonsgegevens als gevolg van wettelijke en contractuele verplichtingen. Nadere toelichting voor klanten, leveranciers en samenwerkingspartners wordt verderop in de betreffende rubrieken gegeven.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

dit zijn medewerkers van ons bedrijf, die zakelijke activiteiten uitvoeren zoals hierboven vermeld bij het onderwerp “doel van gegevensverzameling”. Daarnaast worden persoonsgegevens verstrekt aan overheidsinstellingen en daaraan gelieerde organen om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Tevens worden persoonsgegevens verstrekt aan samenwerkingspartners die wij inschakelen bij het leveren van diensten aan onze klanten en aan een accountantskantoor i.v.m. salarisverwerking en het verlenen van andere financiële diensten aan ons bedrijf. Voor deze gevallen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af.

 

Bewaartermijnen

de wettelijke bewaartermijnen worden nageleefd. Voor persoonsgegevens, die moeten worden bewaard vanwege de fiscale wetgeving geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Toestemmingen

voor het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens wordt aan betrokkenen expliciet toestemming gevraagd, ofwel mondeling ofwel schriftelijk (al dan niet elektronisch).

 

Rechten van personen

personen hebben het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van hun gegevens, mits dit niet door de wet verboden is en mits dit niet indruist tegen reeds verkregen toestemmingen. Tevens hebben personen het recht de op hun betrekking hebbende gegevens mee te nemen, eventueel met als doel deze te kunnen doorgeven aan een andere partij. Personen hebben verder het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Als persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen, hebben betrokkenen het recht om die toestemming in te trekken. Tot slot heeft een persoon het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik van Cookies

op deze web site wordt gebruik gemaakt van 2 cookies om de taal van de geraadpleegde webpagina te identificeren en om taal/land van de bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de meertalige website goed te laten functioneren en om een idee te krijgen van het aantal bezoekers per land. Dit laatste is een vorm van marktinformatie.

 

Beveiliging

we doen er alles aan om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo worden elektronisch vastgelegde persoonsgegevens met behulp van onze IT-voorzieningen op versleutelde wijze opgeslagen. Verder wordt de toegang tot onze apparatuur beveiligd. Om veiligheidsredenen worden hier geen verdere details verstrekt.

 

Toelichting voor Klanten

Persoonsgegevens van medewerkers van uw bedrijf worden door onze onderneming alleen verwerkt om de volgende redenen:

– het weten wie bij uw bedrijf de contactpersonen zijn, die betrokken zijn bij de inkoop van onze diensten. Het betreft degenen die in dit kader beslissen, adviseren en/of ondersteunen

– het weten met welke medewerkers en/of door uw bedrijf ingehuurde of anderszins betrokken krachten wij kunnen communiceren en/of samenwerken om onze diensten bij/voor u daadwerkelijk te kunnen leveren

– het weten wie bij uw bedrijf contactpersonen zijn in verband met het verwerken van onze facturen.

Doorgaans betreft het de volgende basisgegevens: naam, titel, functie, bedrijfsnaam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, zakelijke vestigings-/woonplaats, zakelijk emailadres en aanvullende gegevens voor het onderhouden van de relatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij extra persoonsgegevens verzamelen, die nodig zijn om een opdracht van een klant te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij coachingsopdrachten of bij opdrachten op het terrein van veranderingsmanagement. Als dit aan de orde is zullen wij de klant daarover altijd eerst informeren en enkel indien van toepassing de vereiste toestemming(en) vragen, vooraleer met de werkzaamheden zal worden begonnen.

 

Toelichting voor Leveranciers

Persoonsgegevens van medewerkers van uw bedrijf worden door onze onderneming alleen verwerkt om de volgende redenen:

– het weten wie bij uw bedrijf de contactpersonen zijn, die betrokken zijn bij de verkoop van uw producten of diensten aan ons bedrijf. Het betreft degenen die in dit kader beslissen, adviseren en/of ondersteunen

– het weten wie bij uw bedrijf contactpersonen zijn in verband met het verwerken van uw facturen.

Doorgaans betreft het de volgende basisgegevens: naam, titel, functie, bedrijfsnaam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, zakelijke vestigings-/woonplaats, zakelijk emailadres en aanvullende gegevens voor het onderhouden van de relatie. In geval van uitbesteding van werkzaamheden aan financiële dienstverleners worden de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt om de betreffende diensten te kunnen uitvoeren.

 

Toelichting voor Samenwerkingspartners

Persoonsgegevens van medewerkers van uw bedrijf worden door onze onderneming alleen verwerkt om de volgende redenen:

– het weten wie bij uw bedrijf de contactpersonen en rechtstreeks betrokkenen zijn, die met ons samenwerken om onze diensten te verlenen aan onze klanten. Het betreft degenen die in dit kader beslissen, meewerken, adviseren en/of ondersteunen

– het weten wie bij uw bedrijf contactpersonen zijn in verband met het verwerken van uw facturen.

Doorgaans betreft het de volgende basisgegevens: naam, titel, functie, bedrijfsnaam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, zakelijke vestigings-/woonplaats, zakelijk emailadres en aanvullende gegevens voor het onderhouden van de relatie.